1 votes

pridať záložku do projektu, v ktorej budú všetky položky z dokladov na projekte, bude tam informácia o položke a aj o doklade, typ, názov, datumy....uživatelia si to budú môcť vyexportovať do excelu a analyzovať nákladové položky

Suggested by: Miriam Semjanova Upvoted: 05 Apr, '19 Comments: 0

Under consideration

Add a comment

0 / 500

* Your name will be publicly visible

* Your email will be visible only to moderators